תקנון


תקנון "הארגון הישראלי לרב להב" מעצם הכניסה לאתר והשימוש בו ו או בתכניו, הנכם מעידים על הסכמתכם לתקנון ולתנאי השימוש הקבועים בו, בין אם קראתם את תנאי השימוש במלואם ובין אם לאו ולא תעמוד לכם טענת אי ידיעה של תנאי השימוש.
לפיכך, הנכם מתבקשים לקרוא את תנאי השימוש בקפידה עוד בטרם תחלו בשימוש באתר. המועמדים לקורס מטיס מוסמך ברב להב ירשמו ברישום מקוון באינטרנט הרישום פתוח למתחילים ומתקדמים. על כל אחד לוודא שהרישום לקורס רלוונטי בשבילו.​​ יש למלא את הפרטים המדויקים במקומות המיועדים, יש לבחור את תאריך מועד הקורס בטבלה המצורפת בהליך ההרשמה. פתיחת קורס מותנית במספר נרשמים. לארגון הישראלי לרב להב שמורה הזכות שלא לפתוח קורס במועדו ולשנות את מועד הקורס בהתאם. יש להוריד טופס הצהרת בריאות במסגרת הבקשה להיתר מטיס רב להב קטן בקשר עין ולחתום בו. הנרשמים למסלול הוצאת היתר מטיס כטב"מ בקשר עין עד 25 ק"ג זכאים לבקש רחפן (רב להב) למבחן המעשי עבור מבחן אחד בלבד במידה ואין לו כלי מתאים למבחן המעשי (עד תום המבחן). אם נכשל התלמיד בבחינה, לא יהיה מחוייב הארגון הישראלי לרב להב להעניק רחפן לבחינה המעשית חוזרת. הנרשמים למסלול הוצאת היתר מטיס כטב"מ בקשר עין ופתיחת מחולל המבחנים יכול לבטל את הרישום עד 48 שעות שלאחר הרישום על התלמיד לבדוק את כל הזכויות והחובות לביצוע רישוי היתר מטיס לא תהייה טענה כלפי הארגון או מי ממנהלה לכל הקשור לזכויות והחובות התלמיד כפי שנדרש בתפיסת רישוי כלפי רשות התעופה האזרחית הרישום יהיה פתוח לזמן מוגבל בלבד עד למילוי מכסה שנקבעה ע"י הארגון ולפי שיקול דעתה מועמד שהתקבל ושילם למימוש הקורס אך החליט לבטל את מועמדותו, יהיה זכאי להחזר בהתאם להוראות הקיימות שנקבעו על ידי הארגון הישראלי לרב להב כמפורט להלן: המבטלים עד יום עסקים יזוכו במלוא סכום. המבטלים לאחר יום עסקים יזוכו במחצית מסכום. למבטלים לאחר יום העסקים השני לא תוחזר המקדמה גם אם התקבלו לאחר תאריך זה. ידוע לי כי הארגון רשאי לעשות שימוש ולנהוג מנהג בעלים בכל הקשור באירועים / מפגשים / הדרכות לרבות הצילומים בהם אופיע, ולעשות בהם כל שימוש שהוא, מסחרי או אחר לרבות קידום הארגון, ולא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה או תביעה כלפי הארגון או מטעמה בעניין זה. לא תהיה שום תביעה או טענה כלפי הארגון או מטעמה לאופן הלימוד והעברת הידע והבטיחות בנושא הנלמד. מטרת הארגון הינה להקנות ידע על מותר ואסור בתחום הכטב"מ ומתוך ידע שנילקח מרשות רשות התעופה האזרחית (רת"א)
​ואינו מקנה את אופי ההטסה של החברים בארגון.​ חברי הקבוצה מסכימים לקבל הודעות הזמנות דיוורים בקבוצה ולדואר האלקטרוני. אני הח"מ מצהיר בזאת כי :​ מצבי הבריאותי, הגופני והנפשי, מאפשר לי להפעיל כלי טיס מוטס מסוג "רב להב" בבטחה וכי לא ידוע לי על פגם בבריאותי הגופנית או הנפשית העלול לפגוע בהפעלה בטוחה של רב להב. אני מתחייב שלא להטיס רב להב אם יחול שינוי במצבי הבריאותי העלול לפגוע בהפעלה בטוחה של רב להב. הטסת רחפן היא באחריות הבלעדית של המטיס. "לא תהיה לי או לכל צד אחר הקשור בי טענה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כנגד הארגון או הפועלים מטעמו וחבריו בכל הקשור באופן ישיר או עקיף להדרכות, ארועים, פעילויות או כל שירות אחר שיספק הארגון אלא אם כן נעשתה במזיד עבירה פלילית. ידוע לי כי האחריות לכל נזק הנובע באופן ישיר או עקיף לי, לרכושי או לצד ג' ורכושו הוא באחריותי הבלעדית כולל אחריותי לשאת בנזק באופן ישיר או באמצעות ביטוח שאוכל לרכוש.
אשף המבחנים


המערכת תוכננה ונבנתה על בסיס ניסיונו רב השנים של מנהל בית הספר לתיאוריה הכנה בדרך הנכונה למבחני רת"א מדריך צמוד online ללא הגבלת זמנים ומועדי תרגול עד מעבר מבחן בהצלחה על מנת להכין אותך בדרך הקצרה, המהירה והיעילה ביותר, להלן המלצות שראוי לאמצן: שיטת הלימוד הינה שיטת הלימוד המומלצת ביותר כיום להעברת החומר הדרוש, גש ישר אל השאלות וענה עליהן כמיטב ידיעתך. אם אינך יודע, אז על דרך הניחוש. מאחר שתנאי מעבר משלב הלימוד הראשון –"פרקים", לשלב הלימוד הבא – "מקצוע" מותנה בכך שענית נכונה על כל השאלות ב"פרקים", גם אם ענית בראשונה על דרך הניחוש וגם אם טעית, בסופו של דבר תענה מתוך ידיעה. בכל שאלה אמור להיות הסבר לתשובה הנכונה. במרבית המקרים, די בו. אם אינו מספיק עבורך: 1. בכל שאלה אמור להיות קישור ישיר לפרק שאליו מתייחסת השאלה. תוכל לגשת ישירות לפרק, לעיין בו ולהשלים החסר. 2. להעביר למנהל (באמצעות כפתור "יש לי בעיה"), את דעתך שההסבר אינו מספק ולפרט במה אינו מספק. המנהל ישפר בהתאם. מדוע זו דרך הלימוד המומלצת ומדוע הדרך המקובלת אשר לפיה קודם קוראים ולומדים את חומר הלימוד ורק אחר כך עונים על השאלות אינה מומלצת ואף נדחית ? 1. כאשר אנו מציבים את מאגר השאלות שבידנו ואשר רובו זהה לזה של רת"א, מול חומר הלימוד העונה לדרישות הידע של רת"א, מתגלה שיש פרקים שלמים שאין עבורם ולו שאלה אחת. מיותר ללמוד אותם בשלב ההכנה למבחני התיאוריה של רת"א. 2. יש פרקים שיש עבורם שאלות, אך אלו ממוקדות בעניין אחד משלל הנושאים שבפרק. מיותר ללמוד כל שאר החומר שבפרק.
רישום למבחן העיוני של רתא


לאחר שהשלמת את הקורס העיוני שלנו ונמצאת כשיר ומוכן יש לבצע רישום למבחן העיוני של רתא. (תשלום בנפרד לרת"א ) תאום מועד מבחן, לפחות שבוע מראש. החל מיום 12/5/19 קביעת מבחנים עיוניים לעובדי טיס ולטכנאי בדק כלי טיס (טכבכ"ט) תתבצע באופן עצמאי באמצעות אתר או אפליקציית MY VISIT.
לנוחיותך, מצורף קישור לאתר: https://myvisit.com/#!/home/signin/

חשוב- בהורדת האפליקציה או בכניסה ראשונית לאתר יש לבצע רישום. אם לא יבוצע רישום בפעם הראשונה (באתר או באפליקציה), לא יתקבל מסרון עם המידע לגבי מועד הבחינה שנקבעה וההנחיות לבחינה.

מצורפות הנחיות למבחנים בקישורים הבאים:
לעובדי טיס- הרשמה והנחיות למבחן עיוני לעובדי טיס
לטכנאי בדק כלי טיס- הנחיות למבחן עיוני לטכבכ"ט ביטול או שינוי תאריכים למבחנים שנקבעו טלפונית, יש להתקשר:
03-9774526 - עבור טכנאים
03-9774504 - עבור שאר עובדי הטיס

בהצלחה!

רשות התעופה האזרחית

עובדי טיס- קבלת קהל בימים ב'/ ג'/ ה' בשעות: 09:00-12:00
קבלת קהל צוות אוויר
טל': 03-9774502/3
פקס: 03-9774597
דוא"ל: rishuitais@mot.gov.il
מבחני תאוריה צוות אוויר
טל': 03-9774504
פקס: 03-9774511
דוא"ל: agrot_mivhan_teorya@mot.gov.il
רפואה תעופתית
טל': 03-9774507
פקס: 03-9774508
דוא"ל: agrot_bdika_refuit@mot.gov.il
טכנאי בדק כלי טיס (טכבכ"ט)- קבלת קהל בימים א'/ ד' בשעות: 09:00-12:00
קבלת קהל + מבחני תאוריה
טל': 03-9774526
פקס: 03-9774654
דוא"ל: ratatech@mot.gov.il
מנהלי התחומים (רישוי צ"א, טכבכ"ט) ורופא הרשות - קבלת קהל בתיאום מוקדם בלבד
מנהלי תחום רישוי צ"א
טל': 03-9774505/610/616
מנהל תחום טכבכ"ט
טל': 03-9774528
רופא הרשות
טל': 03-9774575 המלצה: אל תמתין וטפל בכל הטפסים שלעיל, מיד עם תחילת לימודי התיאוריה אגרות מבחן בסך של 350 ש"ח אינן כלולות ומשולמות בנפרד ישירות לרת"א

FAQs